Política de Privacitat


En compliment del previst en el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió europea (RGPD-UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, li informem que les dades personals que ens facilita, que vostè
declara ser seus, exactes, actualitzats i veritables, seran tractats i inclosos en els nostres fitxers de conformitat amb la present POLÍTICA DE PRIVADESA que vostè declara haver llegit i comprès i accepta expressament:

1.- Responsable:

FES-TE FORT, S.L., les dades del qual de contacte s’indiquen a continuació està legalment considerada la “responsable” del tractament de les seves dades personals, això és, la persona jurídica que determina les finalitats i mitjans del tractament de les seves dades personals.

Dades de contacte:

  • Propietària de la pàgina web: FES-TE FORT, S.L.
  • Domicili social: Passeig Can Feu, 17-23 08205 Sabadell (Barcelona)
  • Nombre d’Identificació Fiscal: B64520117. Correu electrònic: info@festefort.cat
  • Telèfon: +34 692 052 789
  • Dades Registrals: Reg. Mercantil de Barcelona (Tom 39551; Foli 89; Fulla B350048; Inscripció 1; Data 30/04/2007)

2.- Finalitat del tractament:

2.1- Descripció:

La finalitat del tractament de les seves dades personals és possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari, formalitzar la contractació a distància, gestionar, administrar, prestar,
ampliar, millorar i adequar els serveis oferts, atendre les seves consultes, mantenir-li informat a l’usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis de FES-TE FORT,S.L., inclosa la realització d’activitats promocionals i publicitàries en el sector d’aquests productes que puguin ser del seu interès per ampliar i millorar els nostres productes, adequant les nostres ofertes a les seves preferències o necessitats, a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial que ens consti en els nostres fitxers com a conseqüència del seu accés a la pàgina web, així com per permetre una navegació
personalitzada.

2.2.- Termini de conservació:

Les seves dades personals es conservaran en els nostres fitxers durant el temps estrictament
necessari per a les finalitats previstes, mentre vostè, com a interessat, no exerciti el seu dret d’oposició a aquest tractament.

2.3.- Decisions individuals automatitzades.

Elaboració de perfils:
Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis d’acord amb els seus interessos, vostè ens dóna el seu consentiment explícit per poder prendre decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, en relació amb el tractament de les seves dades personals.

3.- Legitimació:

Amb l’acceptació de la present POLÍTICA DE PRIVADESA, vostè declara haver-la llegit i comprès, que les dades personals que ens ha facilitat són seves, exactes, actualitzades
i veritables, i ens dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals per nosaltres de conformitat amb tals termes i condicions.
L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’usuari. De no facilitar-se totes les dades,
o de ser erronies, falses o inexactes, el titular de la pàgina web no garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’usuari.

Dades facilitades de tercers

Abans de facilitar a la pàgina web dades personals relatives a terceres persones, l’usuari serà responsable d’haver obtingut el seu previ i exprés consentiment, perquè puguem
tractar les seves dades conforme a la present política de privadesa, havent-los informat dels termes continguts en la mateixa. L’usuari s’obliga a mantenir indemne al titular de la
pàgina web davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de l’haver de descrit en aquest paràgraf

4.- Possible cessió.

Encarregats del tractament:
Les seves dades personals no es comunicaran a tercers, excepte:
– Si fos legalment obligatori;
– Si els mateixos haguessin de ser comunicats a qualsevol “encarregat del tractament”, això és, qualsevol persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme al que,
per a finalitats administratives interns i/o comercials, haguéssim de comunicar-li les seves dades personals perquè els tractés pel nostre compte (col·laboradors que ens ofereixin serveis de suport, tals com a entitats de lluita contra el frau, proveïdors de serveis tecnològics, de logística, transport i lliurament, atenció al client i/o d’anàlisi de les transaccions que es realitzen a través del nostre Lloc web, etc.).

5.- Els seus Drets:

En la seva condició d’interessat, vostè té els següents drets:
A obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades de caràcter personal o no.

  • A accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
  • En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas deixarem de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions, i sempre que això no afecti a la licitud del tractament de tals dades basat en el consentiment previ a la seva retirada.
  • En determinades circumstàncies, tindrà també dret a la portabilitat de les seves dades.

Vostè pot exercitar els seus drets ja sigui per correu ordinari mitjançant carta dirigida a nosaltres (Passeig Can Feu, 17-23 08205 Sabadell (Barcelona), Espanya) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@festefort.cat. En tots dos casos haurà de facilitar-nos una còpia del seu DNI o Passaport per a la seva correcta identificació.
A més, vostè té també el dret a dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb CIF Q2813014D, Calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, telèfon 901 100 099, www.agpd.es i/o a qualsevol altra Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per presentar la reclamació que consideri oportuna, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.