Curs Teòric AVANÇAT Bombers de la Generalitat

Fes-te Fort inicia una nova formació orientada a tots aquells opositors que ja tenen una bona base del temari però que es plantegen anar més enllà en l'aprofundiment dels continguts de la convocatòria.

És un curs avançat on canviem la metodologia d'ensenyament i aprenentatge enfocada a millorar els coneixements i el rendiment de l’opositor responent exàmens.

Seran 2 mesos intensos amb un règim de 2 sessions per setmana i una càrrega de feina important a desenvolupar en el període entre classes.

Volem trencar les dinàmiques d'estudi que teniu preestablertes amb aquesta iniciativa que us presentem.

OBJECTIUS:

- Aprendre a resoldre exàmens tipus test (entendre què ens demanen des del plantejament de la formulació de la pregunta).

- Generar dinàmiques de treball cooperatiu (millorant la qualitat del treball que faria un sol alumne, assolint un grau de domini dels diferents conceptes).

- Convertir l’alumne en el protagonista del mateix aprenentatge (agafar consciència dels coneixements que tinc del temari per poder incidir en aquells punts més febles).

- Crear contingut proper a les necessitats personals (sota la guia d’un coordinador/dinamitzador del curs i amb el reforç de l’especialista de la matèria)

REQUISITS:

- Domini previ del temari (haver participat en oposicions anteriors, haver fet algun curs preparatori anteriorment o tenir nivell alt del temari).

- Predisposició de treballar en equip, compartint, col·laborant i creant sinèrgies amb els companys.

- Disponibilitat de temps o ser capaç d’organitzar-se per poder avançar al ritme alt que el curs imposarà.

- Assistència presencial.

 

PROGRAMA:

Dividim el temari en blocs de continguts. La sessió pivota sobre un bloc temàtic.

Per grups s’aprofundeix sobre els enunciats concrets seguint les directrius del coordinador, generant preguntes en format oposició que s’annexaran diàriament al Moodle. Cada estudiant de manera individual haurà de respondre tots els tests generats pels altres subgrups abans de la següent sessió.

Les sessions tindran una part de repàs del tema i resolució de dubtes relacionats amb la  feina feta - aquesta part de la sessió anirà  conduïda pel titular de la matèria-  i una segona part de creació de continguts - aquesta part es treballarà  en equip sota la supervisió del responsable del curs. 

El bolcat del contingut al Moodle generarà  qüestionaris que us posaran a prova en format oposició 2 cops per setmana. Això permetrà a l’aplicatiu docent elaborar rànquings i mitjanes de tots els qüestionaris que es vagin tancant. D’aquesta manera podreu anar veient dia a dia la vostra evolució.

Aquest curs no preveu classes magistrals sobre les matèries, només aclarir dubtes i revisar preguntes generades per tal de perfeccionar els coneixements i que cada alumne pugui detectar els seus punts febles.
L’estudi i millora d’aquestes mancances detectades serà tasca personal de cada participant.