Bombers de la Generalitat de Catalunya

Com funciona la oposició de Bombers de la Generalitat de Catalunya?

0  |  Presentació de sol·licituds
Estar al corrent de les convocatòries, requisits i terminis és esencial per a no perdre oportunitats. Des de Festefort us informem a la nostra secció Noticies situada a la pàgina inicial i al nostre Facebook.

També a la web de la Generalitat de Catalunya.


PRIMERA FASE: Fase d’oposició

1  |  Primera Prova: prova aptitudinal i coneixements

El mateix dia es fan les dues proves:

· Exercici aptitudinal. Realització d’una bateria de tests psicotècnics adreçats a avaluar les capacitats aptitudinals.

· Exercici de coneixements. Respondre un qüestionari tipus test de 100 preguntes, incloses les preguntes de reserva, en relació amb el temari. (consulta temaris)

Qualifiació: l’exercici aptitudinal serà apte/a o no apte/a. La qualificació mínima per superar l’exercici de coneixements serà de 5 punts.
Per a la superació d’aquesta primera prova, la persona participant haurà de superar els dos exercicis.
Si no passeu la prova aptitudinal, no us corretgiràn la prova de coneixements.


2  |  Segona Prova: Física

Consisteix en la realització dels exercicis físics:

 

· Tracció Força màxima (Press Banca)

· Flexió de braç Força i resistència muscular del tren superior (pujada corda)

· Course navette. Potència aeròbica màxima

· Circuit d’agilitat .Agilitat/velocitat (link a video circuit)

· Circuit de piscina. Domini del medi aquàtic

 

Qualificació: de 0 a 10 punts.
Mínim necessari: 5 punts


3  |  Tercera Prova: prova de Conducció de vehicles pesants

Exercici pràctic de circulació en un recinte tancat i d’altres exercicis pràctics que permetin avaluar de forma objectiva l’habilitat i els coneixements de les persones participants en l’àmbit de la conducció de vehicles pesants tot terreny. (Camió C)

 
Qualificació: de 0 a 10 punts. Mínim necessari: 5.
 


4  |  Quarta prova: Prova d’avaluació psicològica

La quarta prova consisteix en la realització d’un/s test/s psicotècnic/s i d’una entrevista personal per determinar l’adequació de la persona participant als requeriments competencials en relació amb l’exercici de les funcions pròpies de la categoria de bomber/a de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.

Qualificació: apte/a o no apte/a.

 


5  |  Cinquena Prova: Proves mèdiques

Consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, que serà realitzat per professionals mèdics col·legiats designats pel Tribunal qualificador, a fi d’acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber/a de l’escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat, d’acord amb les causes d’exclusió mèdiques establertes en la convocatòria.

Inclou:

· Reconeixement general.

· Proves orientades al control del vertigen i la claustrofòbia.

Qualificació: apte/a o no apte/a.


6  |  Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana

Els aspirants que no tinguin el certificat de Català C haurà de fer la prova.

La podeu demanar al vostre centre d’estudis i entregar-la al moment de la inscripció.

 

 


7  |  Proves mèdiques (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta fase no és eliminatòria però és clau a les oposicions per l’Ajuntament de Barcelona. És a la fase de concurs on es sumen els mèrits (link a bases mèrits) dels aspirants.

 


SEGONA FASE: Fase de concurs

Aquesta fase no és eliminatòria però us dona la possibilitat de pujar posicions. Els mèrits valuables a la oposició de la Generalitat són més específics (consultar bases) com poden ser campanyes forestals o serveis a la Generalitat.

 


Consells Festefort

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

·Llegir les bases de la convocatòria a la que us presenteu i analitzeu-ne bè els requisits, terminis i canvis que hi puguin haver.
(Aquest resum es basa en la convocatòria de 2016)

· És important i necessari que tingueu el carnet C abans de les inscripcions. És motiu d’exclusió directa.

· La preparació de la part aptitudinal a la Generalitat és clau per a poder avançar a la opo. Tingueu-la en compte!

· A les proves físiques hi ha puntuació i és important que no aneu a buscar el 5.
Heu de ser ambicosos/es i pensar que esteu en una competició amb molta gent. Heu de ser els/les millors.

· Penseu que aquesta opo és una carrera de fons que requereix molt esforç, dedicació i treball constant. Doneu importància a totes les proves per igual.