Bombers Ajuntament de Barcelona

Com funciona la oposició de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona?

0  |  Presentació de sol·licituds
Estar al corrent de les convocatòries, requisits i terminis és esencial per a no perdre oportunitats. Des de Festefort us informem a la nostra secció Noticies situada a la pàgina inicial i al nostre Facebook.

Tambè a la web de l’Ajuntament de Barcelona.


1  |  Primera Prova: Test de coneixements específics (obligatòria i eliminatòria)
Consisteix en donar resposta a un qüestionari d’un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari. Consultar Temaris

Qualifiació: de 0 a 15 punts i cal un mínim de 8 per no quedar eliminat.

1.1- Subprova: Test de coneixements generals (obligatòria però no eliminatòria)
El mateix dia de la prova de coneixements específics, es realitzarà la prova de coneixements generals. Temari General

Qualificació: de 0 a 5 punts. No eliminatòria.

1.2- Prova de català nivell B2

Els aspirants que no tinguin el certificat de Català C haurà de fer la prova.
La podeu demanar al vostre centre d’estudis i entregar-la al moment de la inscripció.

Qualifiació: apte/no apte.


2  |  Prova d’aptitud física (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consta de 5 exercicis físics:

· Tracció Força màxima (Dinamòmetre)

· Flexió de braç. Força i resistència muscular del tren superior (pujada corda)

· Course navette. Potència aeròbica màxima

· Circuit d’agilitat. Agilitat/velocitat (link a video circuit)

· Circuit de piscina. Domini del medi aquàtic

Qualificació: apte/no apte.

 


3  |  Sisena prova: prova pràctica (obligatòria i eliminatòria)

Des de fa uns anys, l’Ajuntament de Barcelona ha inclós la Prova Pràctica o Prova d’Ofici. Té un pes molt important dins de la oposició i és important preparar-la el millor possible per optar a la vostra plaça.

Consisteix en el desenvolupament d’un exercici pràctic que permeti valorar els coneixements tècnics, la utilització adequada dels materials i eines i les destreses bàsiques d’un d’aquests àmbits professionals:

· Edificació i obra civil.

· Instal·lacions elèctriques.

· Mecànica

Al moment de fer els tràmits d’inscripció haureu d’escollir l’ofici que voldreu desenvolupar.
Qualificació: fins a 24 punts, i seran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 12 punts.

 


4  |  Prova de conducció (obligatòria i eliminatòria)

Consisteix en un exercici pràctic de circulació en un circuit urbà amb un vehicle pesant. (Camió C)

El personal examinador i potestativament els membres del tribunal o en el seu defecte el personal especialista aniran juntament amb la persona aspirant a la cabina durant el desenvolupament de l’exercici per tal de valorar adientment les habilitats de conducció.

Qualificació: al moment d’iniciar la prova disposareu de 10 punts que haureu de mantenir seguint les normes de la DGT i els requisits especificats a les bases.

 


5  |  Proves de personalitat i de competències (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta prova consistirà en la realització de qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l’entorn i el seu grau d’adequació al perfil competencial de la categoria de bomber/a d’accés de l’Ajuntament de Barcelona.

Les competències que es valoran:

· Anàlisi i resolució de problemes

· Orientació a resultats

· Comprensió de l’organització

· Orientació al servei ciutadà

· Aprenentatge permanent

· Autocontrol i resistència a la pressió

· Treball en equip i col·laboració

 
Qualificació: fins a 7 punts. Però haureu d’obtenir una puntuació superior a 0 punts en totes les competències, i una puntuació igual a 1 punt en quatre o més competències.
 


6  |  Proves mèdiques (obligatòria i eliminatòria)

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per professionals mèdics col·legiats, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes a les bases.

· Proves mèdiques a un centre mèdic

· Proves orientades al control del vertigen i la claustrofòbia a un centre sòcio-laboral.
 
Qualificació: apte/no apte.

 


7  |  Proves mèdiques (obligatòria i eliminatòria)

Aquesta fase no és eliminatòria però és clau a les oposicions per l’Ajuntament de Barcelona. És a la fase de concurs on es sumen els mèrits (link a bases mèrits) dels aspirants.

 


Consells Festefort

This is where the text for the front of your card should go. It's best to keep it short and sweet.

Back Title

· Llegir les bases de la convocatòria a la que us presenteu i analitzeu-ne bè els requisits, terminis i canvis que hi puguin haver.
(Aquest resum es basa en la convocatòria de 2015-2016)

· És important i necessari que tingueu el carnet C abans de les inscripcions. És motiu d’exclusió directa.

· Els mèrits a les opos de Barcelona són clau per a aconseguir una plaça. Us recomenem que estudieu bè les bases de la fase de concurs i tingueu una estratègia de punts per al final de la opo.

· Penseu que aquesta opo és una carrera de fons que requereix molt esforç, dedicació i treball constant. Doneu importància a totes les proves per igual.